The reaction I got freshman year. “Don’t you know journalism is dying?” 

The reaction I got freshman year. “Don’t you know journalism is dying?”